Klauzula informacyjna dla pacjentów


Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Pielęgnacyjno-opiekuńczy "Jol‑Med" Jolanta Świerska, 87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Drzewna 1/34, NIP: 8911153528, REGON: 910024358

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie

 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia

 • danych dotyczących dzieci do lat 2, których dane będą przechowywane przez 22 lata

 • w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze lub mutagenne – 40 lat po ustaleniu narażenia, na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 3. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa


Z poważaniem


Administrator Danych Osobowych