Regulamin

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Pielęgnacyjno-opiekuńczy "Jol‑Med" Jolanta Świerska, 87-721 Raciążek, ul. Wysoka 6,
NIP: 8911153528, REGON: 910024358
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej http://jol-med.pl/
4) Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej http://jol-med.pl/ . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej http://jol-med.pl/ jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej http://jol-med.pl/ oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych