Opieka

Centrum Usług Środowiskowych - JOL-MED

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenckie obejmują wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego. 

Opiekun osoby niesamodzielnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. w miejscu zamieszkania, zgod.z U. z dn. 12.03.2004r. o pomocy społ. tj. obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a specjalistyczne usługi są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

Jeśli są Państwo zainteresowani w/w usługami prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz wypełnieniu stosownych dokumentów dostępnych w zakładce Projekt UE - CUŚ

721-603-727

Jolanta Świerska